Chuyến đến nội dung chính

Tại sao khoản tiền gửi của tôi chưa được ghi có?