Chuyến đến nội dung chính

Rút tiền đến Địa chỉ không chính xác hoặc Ghi chú không chính xác?